Algemene Voorwaarden Hersteldiensten Autocentergent

Laatst bijgewerkt op 06/01/2019

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort en uitsluitend van toepassing op alle hersteldiensten die worden aangeboden door Autocentergent, met maatschappelijke zetel te Tolhuislaan 35/c, 9000 Gent, België, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0665731487, hierna aangeduid als “het Bedrijf”.

1.2. Door gebruik te maken van de hersteldiensten van het Bedrijf, stemt de Klant in met de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, die integraal en exclusief het wederzijdse juridische kader tussen de Partijen vormen.

2. Definities

2.1. “Bedrijf”: Autocentergent, handelend onder de rechtsvorm HM CARS COMMV, geregistreerd en gevestigd te Tolhuislaan 35/c, 9000 Gent, België, en geduly en wettelijk vertegenwoordigd, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0665731487.

2.2. “Klant”: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de hersteldiensten van het Bedrijf.

2.3. “Hersteldiensten”: De diensten die het Bedrijf aanbiedt met betrekking tot het herstellen en onderhouden van voertuigen, omvattende doch niet limitatief, mechanische, elektrische en carrosserieherstellingen.

3. Offertes en Prijzen

3.1. Alle door het Bedrijf verstrekte prijzen en offertes zijn niet-bindend, tenzij anders expliciet overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant.

3.2. Eventuele aanpassingen aan de overeengekomen prijzen zullen in schriftelijke vorm worden medegedeeld aan de Klant, voorafgaand aan de realisatie van de hersteldiensten.

4. Uitvoering van Hersteldiensten

4.1. Het Bedrijf verbindt zich ertoe de hersteldiensten uit te voeren met een zorgvuldigheid en professioneel vakmanschap dat in overeenstemming is met de geldende standaarden binnen de sector.

4.2. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om het betrokken voertuig tijdig en in volledige toestand ter beschikking te stellen van het Bedrijf, inclusief de verschaffing van alle relevante informatie voor de uitvoering van de hersteldiensten.

4.3. Het Bedrijf behoudt zich het onvervreemdbare recht voor om hersteldiensten te weigeren of uit te stellen indien de Klant niet voldoet aan de verplichtingen zoals vastgesteld in deze Algemene Voorwaarden, evenals eventuele overeenkomsten tussen de Partijen.

5. Betaling

5.1. De Klant verbindt zich ertoe de overeengekomen betalingen voor de hersteldiensten te voldoen volgens de condities zoals uiteengezet in de geldende offerte of overeenkomst.

5.2. In het geval van niet-tijdige betaling heeft het Bedrijf het onvoorwaardelijk recht om het betreffende voertuig onder zich te houden totdat de volledige betaling is ontvangen conform de overeengekomen voorwaarden.

6. Garantie

6.1. Autocentergent fungeert primair als een hersteldienst, waarbij de focus ligt op de uitvoering van installatie- en reparatiewerkzaamheden. Conform de consumentenbescherming gereguleerd door de FGOV, wordt elke handeling aangemerkt als een aannemingsovereenkomst, waardoor de goederen die secundair worden geïncorporeerd, niet automatisch gedekt zijn door de wettelijke garantie van twee jaar. Het Bedrijf is verbonden aan een resultaatsverplichting, waardoor de aansprakelijkheid van de geleverde diensten zich uitstrekt tot eventuele defecten in de verwerkte wisselstukken. Niettemin, in lijn met onze toewijding aan klanttevredenheid, voorzien wij steevast in een commerciële herstelgarantie van 3 maanden op zowel onze geleverde prestaties als de toegepaste wisselstukken, ongeacht deze nieuw of gereviseerd zijn, met ingang van de factuurdatum.

6.2. In situaties waarin de Klant na het herstel een defect vaststelt aan het voertuig en vermoedt dat dit een correlatie vertoont met de uitgevoerde herstellingen, verplicht de Klant zich om in eerste instantie contact op te nemen met het Bedrijf. Deze voorwaarde is essentieel om het Bedrijf de gelegenheid te bieden het karakter van de klacht te onderzoeken. In het geval van een gegrond defect, zullen kosteloze correcties worden geïmplementeerd. Bij ongegronde klachten streeft het Bedrijf naar een passende oplossing in overleg met de Klant. In gevallen waarin wederzijds overeenstemming niet kan worden bereikt, wordt de mogelijkheid geboden tot een onafhankelijke expertise door een externe partij, na consensus tussen het Bedrijf en de Klant.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Het Bedrijf aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor enige indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade die voortvloeit uit of verband houdt met de verstrekte hersteldiensten.

7.2. De totale aansprakelijkheid van het Bedrijf is in ieder geval beperkt tot de waarde van de betreffende hersteldiensten zoals gespecificeerd in de factuur.

8. Geschillen

8.1. In geval van geschillen tussen de Partijen, is uitsluitend de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent van toepassing.

9. Slotbepalingen

9.1. Het Bedrijf behoudt het onvoorwaardelijke recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te herzien, aan te passen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van deze Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de officiële website van het Bedrijf.

9.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen.

10. Uitsluiting van Aansprakelijkheid bij Eigen Sleutelwerk

10.1. Zowel het Bedrijf als de Klant erkennen en aanvaarden dat onze aansprakelijkheid en alle garantievoorwaarden onverwijld vervallen, indien de Klant zelf of door een derde partij wijzigingen, reparaties of andere handelingen verricht aan het voertuig, na de voltooiing van onze hersteldiensten.

11. Klachtenprocedure en Uitsluiting van Aansprakelijkheid

11.1. In het geval van een gebrek aan het voertuig na het voltooien van onze hersteldiensten, verplicht de Klant zich uitdrukkelijk om initiële contactname met onze dienstverlening te zoeken. Hierdoor wordt het Bedrijf in staat gesteld om de aard van de klacht grondig te onderzoeken en bij een valide klacht, kosteloze corrigerende maatregelen te treffen. In het geval van een ongegronde klacht, zal er in nauw overleg tussen het Bedrijf en de Klant naar een passende oplossing worden gestreefd.

11.2. De Partijen komen overeen dat als er geen consensus kan worden bereikt over de behandeling van de klacht, er de optie bestaat om een onafhankelijke expertise in te schakelen door een derde partij. Deze onafhankelijke deskundige zal worden gekozen na gezamenlijk overleg tussen het Bedrijf en de Klant, met als doel een objectieve beoordeling te garanderen.

12. Informatie en Communicatie

12.1. Alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen het Bedrijf en de Klant dienen schriftelijk te geschieden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

13. Geheimhouding en Vertrouwelijkheid

13.1. Beide Partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie die zij ontvangen tijdens de uitvoering van de hersteldiensten of de contractuele relatie, vertrouwelijk te behandelen en niet te openbaren aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.

14. Intellectuele Eigendom

14.1. Het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendom op de verstrekte hersteldiensten, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, technische tekeningen en documentatie.

15. Overmacht

15.1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van hersteldiensten als gevolg van overmacht, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, technische storingen, en andere onvoorziene omstandigheden.

16. Toepasselijk Recht

16.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

17. Volledige Overeenkomst

17.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de hersteldiensten en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk.

Door gebruik te maken van de hersteldiensten van Autocentergent bevestigt en aanvaardt de Klant dat hij/zij volledig op de hoogte is van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en dat hij/zij akkoord gaat met alle hierin opgenomen bepalingen en voorwaarden.