Algemene Voorwaarden Hersteldiensten Autocentergent

Laatst bijgewerkt op 11/03/2021

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort en uitsluitend van toepassing op alle hersteldiensten die worden aangeboden door Autocentergent, met maatschappelijke zetel te Tolhuislaan 35/c, 9000 Gent, België, en ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0665731487, hierna aangeduid als “het Bedrijf”.
1.2. Door gebruik te maken van de hersteldiensten van het Bedrijf, stemt de Klant in met de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, die integraal en exclusief het wederzijdse juridische kader tussen de Partijen vormen.
1.3. Indien de Klant niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, dient de Klant dit schriftelijk en aangetekend kenbaar te maken aan het Bedrijf binnen een termijn van 7 dagen na de aanvang van de hersteldiensten. Het ontbreken van een dergelijke schriftelijke en aangetekende kennisgeving binnen deze termijn wordt beschouwd als de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden door de Klant.

2. Definities

2.1. “Bedrijf”: Autocentergent, handelend onder de rechtsvorm HM CARS COMMV, geregistreerd en gevestigd te Tolhuislaan 35/c, 9000 Gent, België, en geduly en wettelijk vertegenwoordigd, ingeschreven onder het ondernemingsnummer BE0665731487.
2.2. “Klant”: De natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt van de hersteldiensten van het Bedrijf.
2.3. “Hersteldiensten”: De diensten die het Bedrijf aanbiedt met betrekking tot het herstellen en onderhouden van voertuigen, omvattende doch niet limitatief, mechanische, elektrische en carrosserieherstellingen.

3. Offertes en Prijzen

3.1. Alle door het Bedrijf verstrekte prijzen en offertes zijn niet-bindend, tenzij anders expliciet overeengekomen in een schriftelijke overeenkomst tussen het Bedrijf en de Klant.
3.2. Eventuele aanpassingen aan de overeengekomen prijzen zullen in schriftelijke vorm worden medegedeeld aan de Klant, voorafgaand aan de realisatie van de hersteldiensten.

4. Uitvoering van Hersteldiensten

4.1. Het Bedrijf verbindt zich ertoe de hersteldiensten uit te voeren met een zorgvuldigheid en professioneel vakmanschap dat in overeenstemming is met de geldende standaarden binnen de sector.
4.2. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om het betrokken voertuig tijdig en in volledige toestand ter beschikking te stellen van het Bedrijf, inclusief de verschaffing van alle relevante informatie voor de uitvoering van de hersteldiensten.
4.3. Het Bedrijf behoudt zich het onvervreemdbare recht voor om hersteldiensten te weigeren of uit te stellen indien de Klant niet voldoet aan de verplichtingen zoals vastgesteld in deze Algemene Voorwaarden, evenals eventuele overeenkomsten tussen de Partijen.
4.4. Verborgen Gebreken bij Herstellingen: Het bedrijf streeft naar de hoogste kwaliteit van dienstverlening bij herstellingen. Niettemin dient de klant er rekening mee te houden dat, ondanks onze zorgvuldige inspanningen, er mogelijkerwijs verborgen gebreken aan het licht kunnen komen na voltooiing van de herstelling.
4.5. Beperking van Aansprakelijkheid: Het bedrijf is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken die zich pas openbaren nadat de herstelling is voltooid. Dit geldt met name wanneer dergelijke gebreken niet redelijkerwijs konden worden vastgesteld tijdens de initiële inspectie en diagnose.
4.6. Garantieperiode: Indien er zich een verborgen gebrek voordoet dat niet tijdens de initiële inspectie kon worden vastgesteld, dient de klant het bedrijf onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen na ontdekking van het gebrek. Eventuele aanspraken met betrekking tot verborgen gebreken moeten binnen de wettelijk bepaalde garantieperiode worden ingediend, tenzij anders overeengekomen.

5. Betaling

5.1. Betalingsverplichting: De Klant verbindt zich ertoe om de overeengekomen betalingen voor de hersteldiensten te voldoen volgens de condities zoals uiteengezet in de geldende offerte of overeenkomst. De betalingsverplichting is onvoorwaardelijk en dient te geschieden binnen de overeengekomen termijn of zoals anderszins bepaald in de overeenkomst.
5.2. Gevolgen van Niet-Tijdige Betaling: Indien de Klant nalaat om de factuur te betalen binnen de overeengekomen termijn en na de vervaldatum, behoudt het Bedrijf het onvoorwaardelijk recht om het betreffende voertuig onder zich te houden totdat de volledige betaling is ontvangen conform de overeengekomen voorwaarden. Bovendien behoudt het Bedrijf zich het recht voor om, in overeenstemming met de Belgische wetgeving, schadevergoeding te eisen voor eventuele financiële verliezen en extra kosten als gevolg van de niet-tijdige betaling, waaronder een wettelijke rente van 15% per jaar en incassokosten overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

6. Garantie

6.1. Wettelijke Garantie: Autocentergent is in de eerste plaats een hersteldienst, gericht op installatie- en reparatiewerkzaamheden, en handelt in overeenstemming met de consumentenbeschermingsvoorschriften zoals gereguleerd door de FGOV. Houd er rekening mee dat elke handeling wordt beschouwd als een aannemingsovereenkomst, wat betekent dat de geleverde goederen secundair worden geïncorporeerd en niet automatisch onder de wettelijke garantie van twee jaar vallen. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot eventuele defecten in de verwerkte wisselstukken.
6.2. Duurzame Herstelgarantie: In lijn met onze toewijding aan klanttevredenheid, bieden wij standaard een duurzame herstelgarantie van 3 maanden op zowel onze geleverde diensten als de toegepaste wisselstukken, ongeacht of deze nieuw of gereviseerd zijn. Deze garantie gaat in op de factuurdatum.
6.3. Beperking van Garantie bij Occasie-Onderdelen: Bij herstellingen waarbij occasie-onderdelen worden geïnstalleerd, dient de Klant uitdrukkelijk te begrijpen dat de garantie op dergelijke herstellingen beperkt is. Het Bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-functioneren van occasie-onderdelen, aangezien de kwaliteit en werking van deze onderdelen afhankelijk zijn van hun staat op het moment van installatie. De Klant gaat ermee akkoord en begrijpt dat de keuze voor het gebruik van occasie-onderdelen een goedkopere herstellingsoptie impliceert. Occasionele onderdelen worden met instemming van de Klant gebruikt om meerdere redenen, waaronder budgettaire overwegingen, de waarde van het betreffende voertuig en de situatie waarin de kosten van nieuwe onderdelen de financiële mogelijkheden van de Klant te boven gaan. Het Bedrijf biedt deze optie aan om tegemoet te komen aan de financiële situatie van de Klant en de specifieke omstandigheden van de herstelling. Deze keuze brengt echter inherent beperkingen met zich mee, waaronder de beperkte garantie zoals hierboven beschreven, waarbij de Klant de gevolgen van deze keuze begrijpt en aanvaardt.
6.4. Klachten en Correcties: Indien de Klant na het herstel een defect aan het voertuig constateert en vermoedt dat dit verband houdt met de uitgevoerde herstellingen, verplicht de Klant zich om in eerste instantie contact op te nemen met het Bedrijf. Klachten of gebreken dienen binnen een redelijke termijn van 5 dagen na ontdekking te worden gemeld via aangetekend schrijven. Deze voorwaarde is essentieel om het Bedrijf de gelegenheid te bieden het karakter van de klacht te onderzoeken. In het geval van een gegrond defect, worden kosteloze correcties geïmplementeerd. Bij ongegronde klachten streeft het Bedrijf naar een passende oplossing in overleg met de Klant. In gevallen waarin wederzijds overeenstemming niet kan worden bereikt, wordt de mogelijkheid geboden tot een onafhankelijke expertise door een externe partij, na consensus tussen het Bedrijf en de Klant.

7. Aansprakelijkheid

7.1. Beperking van Schadevergoeding: Het Bedrijf sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor indirecte, incidentele, gevolg- of speciale schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, goodwill, of andere zakelijke voordelen, die voortvloeien uit of verband houden met de verstrekte hersteldiensten.
7.2. Beperking van Aansprakelijkheid: Ongeacht enige andere bepaling in deze overeenkomst, is de totale aansprakelijkheid van het Bedrijf beperkt tot de waarde van de betreffende hersteldiensten zoals gespecificeerd in de factuur.
7.3. Demontage van Onderdelen en Bijkomende Kosten: Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan onderdelen die gedemonteerd moeten worden om de vereiste werkzaamheden uit te voeren. De klant verbindt zich ertoe dat, indien er extra kosten voortkomen uit dergelijke demontage in verband met de oorspronkelijke opdracht, deze kosten zonder voorafgaand overleg kunnen worden opgenomen in het totaalbedrag, dit om een kwalitatieve en duurzame herstelling te garanderen. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze bijkomende kosten in rekening te brengen om de werkzaamheden naar behoren uit te kunnen voeren, zonder voorafgaande goedkeuring van de klant.

8. Geschillen

8.1. In geval van geschillen tussen de Partijen, is uitsluitend de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent van toepassing.

9. Slotbepalingen

9.1. Het Bedrijf behoudt het onvoorwaardelijke recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te herzien, aan te passen of te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De meest recente versie van deze Voorwaarden is te allen tijde beschikbaar op de officiële website van het Bedrijf.
9.2. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, heeft dit geen invloed op de geldigheid en toepasbaarheid van de overige bepalingen.

10. Uitsluiting van Aansprakelijkheid bij Interventies door Derden of Eigen Sleutelwerk

10.1. Beide partijen, zowel het Bedrijf als de Klant, erkennen en aanvaarden dat onze aansprakelijkheid en eventuele garantievoorwaarden onmiddellijk vervallen indien de Klant zelf of via een derde partij wijzigingen, reparaties of andere handelingen verricht aan het voertuig nadat onze hersteldiensten zijn voltooid.
10.2. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, interventies door derden die niet gemachtigd zijn door het Bedrijf, evenals alle vormen van eigen sleutelwerk door de Klant. Het Bedrijf kan in dergelijke gevallen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, verlies of defecten die voortvloeien uit deze interventies.
10.3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat eventuele latere aanpassingen of interventies aan het voertuig in overeenstemming zijn met de geldende voorschriften en dat zij geen afbreuk doen aan de oorspronkelijke herstelwerkzaamheden van het Bedrijf.
10.4. Bovendien erkent de Klant dat na enige interventies door andere partijen de oorspronkelijke herstelgarantie niet langer van toepassing is, omdat het Bedrijf niet in staat is om de aard en kwaliteit van de uitgevoerde interventies te controleren.
10.5 Uitsluiting van Verplichting tot Samenwerking met Onafhankelijke Expert: Bovendien, indien er door derden is gesleuteld zonder voorafgaand overleg of schriftelijke kennisgeving aan het Bedrijf, wordt de mogelijkheid tot samenwerking met een onafhankelijke expert uitgesloten. Het aangebrachte wijzigingen en sleutelwerk belemmeren de mogelijkheid tot nuttige vaststellingen door een onafhankelijke expert.
10.6. Artikel 10.5 benadrukt dat het Bedrijf, in gevallen van ongeautoriseerde interventies aan het voertuig door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, niet verplicht is om mee te werken aan een onderzoek door een onafhankelijke expert. Dit geldt met name als dergelijke interventies de mogelijkheid tot nuttige vaststellingen door een onafhankelijke expert beïnvloeden.

11. Klachtenprocedure

11.1. In het geval van een gebrek aan het voertuig na het voltooien van onze hersteldiensten, verplicht de Klant zich uitdrukkelijk om schriftelijk contact op te nemen met onze dienstverlening. Hierdoor wordt het Bedrijf in staat gesteld om de aard van de klacht grondig te onderzoeken en bij een valide klacht, kosteloze corrigerende maatregelen te treffen. In het geval van een ongegronde klacht, zal er in nauw overleg tussen het Bedrijf en de Klant naar een passende oplossing worden gestreefd.
11.2. De Partijen komen overeen dat als er geen consensus kan worden bereikt over de behandeling van de klacht, er de optie bestaat om een onafhankelijke expertise in te schakelen door een derde partij. Deze onafhankelijke deskundige zal worden gekozen na gezamenlijk oaverleg tussen het Bedrijf en de Klant, met als doel een objectieve beoordeling te garanderen.

12. Informatie en Communicatie

12.1. Alle communicatie en informatie-uitwisseling tussen het Bedrijf en de Klant dienen schriftelijk te geschieden, tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.

13. Geheimhouding en Vertrouwelijkheid

13.1. Beide Partijen verbinden zich ertoe om vertrouwelijke informatie die zij ontvangen tijdens de uitvoering van de hersteldiensten of de contractuele relatie, vertrouwelijk te behandelen en niet te openbaren aan derden, behoudens wettelijke verplichtingen.

14. Eigendom

14.1. Het Bedrijf behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de intellectuele eigendom op de verstrekte hersteldiensten, inclusief maar niet beperkt tot ontwerpen, technische tekeningen en documentatie.
14.2. Oude onderdelen en componenten die worden verwijderd of vervangen tijdens onze herstel- of onderhoudswerkzaamheden worden eigendom van het bedrijf.
14.3.Klanten hebben geen recht op deze oude onderdelen en zijn niet verplicht ze van ons te ontvangen. Tenzij anders overeengekomen bij aanvang van de herstelwerken.
14.4. Wij behouden het recht om deze oude onderdelen naar eigen inzicht te recyclen, verkopen of op andere passende wijze te verwerken.
14.5 Wij verplichten ons tot het milieuverantwoord recyclen van deze onderdelen, in overeenstemming met geldende normen en voorschriften.
14.6 Door gebruik te maken van onze diensten stemt de klant in met het feit dat oude onderdelen automatisch eigendom van het bedrijf worden, zonder verdere verplichtingen van beide partijen.

15. Overmacht

15.1. Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van hersteldiensten als gevolg van overmacht, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, stakingen, technische storingen, en andere onvoorziene omstandigheden.

16. Toepasselijk Recht

16.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

17. Volledige Overeenkomst

17.1. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot de hersteldiensten en vervangen alle eerdere afspraken en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk.

Door gebruik te maken van de hersteldiensten van Autocentergent bevestigt en aanvaardt de Klant dat hij/zij volledig op de hoogte is van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en dat hij/zij akkoord gaat met alle hierin opgenomen bepalingen en voorwaarden.